Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
     
 
 
     
   
 
 
     
     
                 คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  40

         
   
          พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา
 เนตินาวิน

   
       ประธานกรรมการ
               
     
     
      นายวันชัย แสงดาว
      นายนพพร โหมดเจริญ
       องประธานกรรมการ คนที่1        รองประธานกรรมการ คนที่2
               
     
     
      นางแสงทอง นิลจรัส
  เรือตรี ทรงชัย เกตุบาง
  นางสุมารี มีทรัพย์
       กรรมการและเหรัญญิก
  กรรมการและเลขานุการ
        ผู้ตรวจสอบกิจการ
               
     
   
     
นายดิเรก พัฒนวิไชย
       เรือตรี วัชรินทร์  ปั้นจีน
      กรรมการ
 
  กรรมการ
       
       
        นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
        พันเอก เทียรชัย ครุฑราช
      กรรมการ
      กรรมการ
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 13