Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
 
วิสัยทัศน์
 
 
ชรสท.  มั่นคง  สหกรณ์มั่นใจ  เต็มใจให้บริการ
 
     
     
 
พันธกิจ
 
 
พันธกิจที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 2
บริการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์สมาชิก
พันธกิจที่ 4
พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่สหกรณ์สมาชิก
พันธกิจที่ 5
ขยายเครือข่ายธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการ
สหกรณ์
 
     
 
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 5