Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
แสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ คนใหม่
 
     
 
 
     
 
 
     
 
           นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ไปมอบแจกันดอกไม้  เพื่อแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 102