Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ
 
     
 
 
     
 
          นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม   ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์รัชนีฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เนื่องในโอการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 109