Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ”
 
     
 
 
     
     
     
 
          พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ”  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถด้านการตลาดให้แก่สหกรณ์ ร่วมถึงพัฒนาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้ทันสมัย  การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้เครือข่ายสหกรณ์
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 110