Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562
 
     
   
     
     
     
 
          ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 เรียกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์รัชนี แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์  ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ , การขายหุ้นบริษัทไทยเดลมาร์ จำกัด และการต่อสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 113