Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชรสท. ขอเชิญผู้แทนสมาชิกร่วมกันคัดเลือกผู้แทน ประเภทร้านสหกรณ์
 
     
   
     
     
     
     
     
     
     
 
          ชรสท. ขอเชิญผู้แทนสมาชิกร่วมกันคัดเลือกผู้แทน ประเภทร้านสหกรณ์ เพื่อส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 123