Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
สนับสนุนโครงการแจกของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน
 
     
   
     
 
        พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการดำเนินการ และนางอรอนงค์ อระวีพร รองผู้จัดการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้นำน้ำมันพืช จำนวน 10 ลัง ร่วมสนับสนุนโครงการแจกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19) ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) โดยได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ นายสุวิทย์ น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 127