Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชรสท. นำเครือข่ายสหกรณ์สมาชิก เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 

 
     
 
 
     
  นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  และเครือข่ายสหกรณ์สมาชิก  ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด  สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด  ร้านสหกรณ์หนองแขม จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนนทบุรี จำกัด  เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจด้านสินค้าและบริการระหว่างสหกรณ์สมาชิก
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม  ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัดโดยมีนายอนุวัตร์  สุวรรณสุขุม  กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารสหกรณ์  ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาร้านสหกรณ์ให้สามารถแข่งขันและพัฒนาการให้บริการสมาชิก

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 41