Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
หกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 
     
 

 
     
 
 
     
 
 
     
 
            เจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  โดยมี นายนนทวัล สมาธิ  ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  โดยในการประชุมใหญ่สหกรณ์ได้มีการแจกทุนการศึกษาบุตร และแจกข้าวกล้องให้แก่สมาชิกของสหกรณ์

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 62