Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
   ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 
 
     

 
 
 
   
          โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39  นำโดย นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  เป็นประธานที่ประชุม  มีระเบียบวาระรับทราบผลการดำเนินการ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  ปี 2561 และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยผู้แทนสหกรณ์สมชิกได้เลือก  ร.อ.ณัทพนธ์  แสงอรุณ  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ของ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  และได้รับเกียรติจาก นายคีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จาก สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และนายวิทยา  ขุนต่างตา  ผู้สอบบัญชี  จาก สำนักงานตรวจบัญชีกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 71