Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร

 
เยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

 
     
 

 
     
 
 
     
 
 
     
  นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าพบและเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โดยได้รับการต้อนรับจาก  รศ.บพิธ จารุพันธุ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ผศ.ดร.ทวีวัฒน์  ทัศนวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 76