Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
โครงการสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนแผนงาน ประจำปี 2562
 
     
 
 
     
   
     
 
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนแผนงาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างทีมงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกตามนโยบายและแผนงานเพื่อให้เกิดการระดมสมอง  และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 88