Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
สสท.จัดเสวนาทางวิชาการ
 
     
 
 
     
 
 
     
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ อลงกรณ์ฟาร์ม แอนด์  รีสอร์ท  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอลงกรณ์  พลบุตร  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนา ทิศทาง แนวทาง และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขบวนการสหกรณ์  โดยมี นางกัญญา ธีระพงษ์สวัสดิ์  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป และนางอรอนงค์ อระวีพร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการตลาด  ได้เป็นผู้แทนชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าร่วมการโครงการดังกล่าว 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 90