Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชรสท. ประชุมหารือ “แนวทางการรวมซื้อเพื่อลดต้นทุนสินค้า” ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก

 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
ชรสท. ได้เชิญแกนนำของร้านสหกรณ์ จำนวน 15 สหกรณ์  อาทิ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด  ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ฯลฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการหารือเกี่ยวกับแนวทางการรวมซื้อเพื่อลดต้นทุนสินค้า  และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์  และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุม เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะมีการรวมมือกันในการรวมซื้อสินค้าและการจัดการด้านโลจิสติกส์รวมกัน  โดยมีการกำหนดสินค้านำร่องและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการบริหารจัดการ  โดยจะมีการจัดการสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและเชิญชวนร้านสหกรณ์ทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนรวมในโครงการฯ ต่อไป


 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 91