Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
โครงสร้าง “การเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561”
 
     
 
 
     
 
 
     
 
         นางอรอนงค์  อระวีพร   ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการตลาด  เป็นผู้แทน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561”  ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ด้านการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในเครือข่ายสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายเชิดชัย  พรหมแก้ว  รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี 


 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 93