0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

โดย admin 2
 วันที่ 1 มี.ค. 2564 09:56 น.
 75
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564
นางสุนารี  มีทรัพย์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา  และรองผู้จัดการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณลานพระรูปฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย