0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

การประชุมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตสห

โดย admin 2
 วันที่ 25 มี.ค. 2564 17:10 น.
 52
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ และนางอรอนงค์ อระวีพร รองผู้จัดการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมประชุม การประชุมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์ ธกส จำกัด โดยมี นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพั
ฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานที่ประชุม