0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษกำกับดูแบบเรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ความตกลง JTEPA

โดย admin 2
 วันที่ 21 พ.ค. 2564 13:22 น.
 49
นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ และนายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน กรรมการ/เลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษกำกับดูแบบเรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ความตกลง JTEPA  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง