0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

โครงการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2564

โดย admin 2
 วันที่ 23 มิ.ย. 2564 13:49 น.
 199
นางสุนารี มีทรัพย์  ประธานกรรมการ , นายเฉลิมชัย  เจริญนาคเพิ่มพูน  กรรมการและเลขานุการ  และ นางอรอนงค์  อระวีพร  รองผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ ร่วมประชุมวางแผนงานตามโครงการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เมื่่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.โดยวิธีการ Zoom  ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประะเทศไทย จำกัด  โดยมีนายสุวิช  น้อยอิ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิด