0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

โครงการจัดอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร"

โดย admin 2
 วันที่ 6 ก.ค. 2564 09:59 น.
 319
นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ  นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน  กรรมการและเลขานุการ  และนายศรายุทธ เพ็ญเจริญ ที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่ ชรสท.  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2564 โดยการ zoom ณ ห้องประชุม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2