0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

​บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

โดย admin 2
 วันที่ 9 ก.ค. 2564 14:40 น.
 511
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  ให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์ เพื่อส่งกำลังใจและช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 

(9 กรกฎาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการสสท. และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์มอบผ้าห่ม ของแห้ง นม น้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นตัวแทนรับมอบ  ทั้งนี้  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งสำคัญครั้งนี้ไปให้ได้อย่างเร็วที่สุด