0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ชรสท. สวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ปี 2565

โดย admin 2
 วันที่ 11 ม.ค. 2565 08:59 น.
 236
10 มกราคม 2565 รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์  แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะ ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ให้แก่ นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ณ สำนักงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด