0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ชรสท. ตรวจนับสินค้าสิ้นปีบัญชี 2565

โดย admin 2
 วันที่ 31 มี.ค. 2565 12:24 น.
 127
31 มี.ค. 65 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ตรวจนับสินค้าสิ้นปีบัญชี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจนับสินค้า และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณคลังสินค้า ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ