Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
     
 
 
     
   
 
 
     
     
 
 
 
     
 
 
 
   
 
  ชรสท.เยี่ยมเยือนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน 

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการและเลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
   
   
 
  สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558  
   
 
   
 
  การจัดแสดงสินค้า  “ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการและเลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ 
 ได้ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศูนย์กระจายสินค้า และร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้าสหกรณ์  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
 

  โครงการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์ร้านค้า

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ร้านค้า
   

   
 
  เยี่ยมเยือนสหกรณ์สวนป่าอำเภอโขเจียม จำกัด

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  นำคณะเดินทางไปเยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน
   
   
 

  โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุน กับ องค์การสหกรณ์แห่งชาติ  ประเทศมาเลเซีย 

โดยร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU  และจัดแสดงสินค้า   ณ รัฐเซลังงอ  เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2557      
   
 
  เยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุนระหว่างสหกรณ์  จ.เพชรบูรณ์  และ จ.เลย

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการ/เลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ไปเยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการ...     
   
 

  มอบกระเช้าปีใหม่ 2558

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  นำคณะไปมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  2558 
      
 
   
 
  เยี่ยมเยือนสมาชิก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  นำคณะไปเยี่ยมเยือน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด 
      
 
   
 

  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558

นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  มอบของขวัญและเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี 2558  
    
   

 
   เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด   โดยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 สหกรณ์   ได้ร่วมหารือแนวทางการทำธุรกิจผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)    
 


 
   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสมาชิก

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  ได้จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสมาชิก ระหว่างวันที่ 6 – 10  ตุลาคม 2557  ณ บริเวณหน้าร้านสหกรณ์ฯ  
  
เยี่ยมเยียนสหกรณ์สมาชิก

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านระบบโปรแกรมช่วยบริหารจัดการงานร้านสหกรณ์ กับคณะผู้บริหารสหกรณ์ของร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด  
   

 
 
การประชุมองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศภูมิภาพเอเชียและแปซิฟิก (ICA)

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมสังเกตการณ์องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาพเอเชียและแปซิฟิก  
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
   


 
 
เปิดที่ทำการใหม่ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด
  
นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  กรรมการและเหรัญญิก
นำคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จำกัด มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 66 ปี และเปิดที่ทำการ ร้านสหกรณ์กลาโหม
จำกัด แห่งใหม่ที่ ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
เยี่ยมเยือนร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
 
น.อ.(พิเศษ)หญิง วารุณี  มงคลฤดี  รองประธานกรรมการ
คนที่ 2  นำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของ
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก  ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ร้านสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ประเภทร้านสหกรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ ร้านสหกรณ์
จังหวัดตราด จำกัด  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
และ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการดำเนินการ
นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า
สหกรณ์ ปี 2557 จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2557
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตร
ปะนาเระ จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรสายบุรี 
จำกัด  จังหวัดปัตตาน

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ประธานกรรมการดำเนินการ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชุมนุมร้านสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จำกัด  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
   
 
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

ได้ไปสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนประมาณการธุรกิจ ปี 2557-2558  ระหว่างวันที่ 30,31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมฟาร์มเฮ้าท์ โฮเต็ล จังหวัดระนอง 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
   
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 1