Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
กฐินสามัคคี  ประจำปี 2561
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
           นางแสงทอง  นิลจรัส  กรรมการและเหรัญญิก  นำที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที่ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  ทอดถวาย  ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี  อำเภอลำนารายณ์  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  มีเงินร่วมบริจาคทำบุญทอดกฐินจากขบวนการสหกรณ์ จำนวน 105,550 บาท (หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 96