Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
     
 
 
     
   
 
 
     
     
 
 
 
     
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  นำคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาการสหกรณ์ไทย  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  
 
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
    
   
านสหกรณ์รวมใจ 100 ปี สหกรณ์ไทย
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมงานสหกรณ์รวมใจ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยมีพิธีอุปสมบทหมู่พระ จำนวน 12 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
  
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
   
   
สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

จ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 
  
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
   


 
รสท. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย รัชกาลที่ 9
ายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และคณะเจ้าหน้าที่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย  รัชกาลที่  9 โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ  
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
    
   
เยี่ยมเยือนสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและเจรจาธุรกิจกับคณะผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด  
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
   
   
เยี่ยมเยือนเครือข่ายสหกรณ์
นายมาโนช   ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดนนทบุรีที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
    
   
เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ไปเยี่ยมเยือนร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560   

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
    
   
ชรสท.ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ในโอกาสครบรอบกำหนดสตมวาร (100 วัน)

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลงพระสงฆ์
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
   
   
ขอคำแนะนำการดำเนินงานสหกรณ์ กับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เข้าพบเพื่อหารือและขอคำแนะนำการดำเนินงานของ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  กับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
   
สวัสดีปีใหม่ 2560 สหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) ได้มอบกระเช้าปีใหม่ 2560  และข้าวไรซ์เบอร์รี่   ในโครงการช่วยชาวนาไทย  ตามนโยบายของรัฐบาล  ให้แก่สหกรณ์สมาชิกและลูกค้า 
  
    
     
ประชุมคณะทำงานจัดงานครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นคณะทำงานจัดงานครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย  ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ  ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
    
   
รับมอบกรมธรรม์โครงการสวัสดิการฯ จากบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เป็นตัวแทนรับมอบกรมธรรม์ โครงการประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
    
   
ชรสท. บริจาคน้ำดื่ม ตราโคออป  ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ เพื่อบริการประชาชน
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.)
ได้มอบน้ำดื่มตราโคออป
  จำนวน 100 แพ็ค  ให้กับ นายเกียงไกร  ขำอินทร์  รักษาการ ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
    
   
กฐินสามัคคี ประจำปี 2559
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ วัดหัวดอน  อำเภอพระธาตพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2559 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
   
   
ครบรอบ 51 ปี ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 51 ปี ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
   
   
โครงการปลูกป่า
โครงการ “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”  และกิจกรรม “ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน”
เครือข่ายสหกรณ์ พื้นที่ 2 ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโครงการ “ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี”

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
   
   
ถวายพระพรในหลวง

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  และเครือข่ายสหกรณ์สมาชิก ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามในสมุดเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
    
 
 
ชสค.เยี่ยมเยือน ชรสท.

นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วย นายสุรพงษ์  แว่นแก้ว  กรรมการและเหรัญญิก  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์  ประธานกรรมการดำเนินการ
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
    
 
 
ต้อนรับ ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยฯ 

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  ได้ให้การต้อนรับ นายปวิช  หิรัญภาษณ์  ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด

   

   
 
   
ชรสท.เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท ไอออนิค จำกัด

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) เยี่ยมมชมและศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ย ของ บริษัทไอออนิค จำกัด  
   
   
       
ชรสท. นำเครือข่ายสหกรณ์สมาชิก เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
   
   
 
  ชรสท.เยี่ยมเยือนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน 

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการและเลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
   
   
 
  สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558  
   
 
   
 
  การจัดแสดงสินค้า  “ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการและเลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ 
 ได้ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศูนย์กระจายสินค้า และร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้าสหกรณ์  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
 

  โครงการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์ร้านค้า

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ร้านค้า
   

   
 
  เยี่ยมเยือนสหกรณ์สวนป่าอำเภอโขเจียม จำกัด

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  นำคณะเดินทางไปเยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน
   
   
 

  โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุน กับ องค์การสหกรณ์แห่งชาติ  ประเทศมาเลเซีย 

โดยร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU  และจัดแสดงสินค้า   ณ รัฐเซลังงอ  เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2557      
   
 
  เยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุนระหว่างสหกรณ์  จ.เพชรบูรณ์  และ จ.เลย

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการ/เลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ไปเยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการ...     
   
 

  มอบกระเช้าปีใหม่ 2558

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  นำคณะไปมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  2558 
      
 
   
 
  เยี่ยมเยือนสมาชิก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  นำคณะไปเยี่ยมเยือน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด 
      
 
   
 

  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558

นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  มอบของขวัญและเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี 2558  
    
   

 
   เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด   โดยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 สหกรณ์   ได้ร่วมหารือแนวทางการทำธุรกิจผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)    
 


 
   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสมาชิก

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  ได้จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสมาชิก ระหว่างวันที่ 6 – 10  ตุลาคม 2557  ณ บริเวณหน้าร้านสหกรณ์ฯ  
  
เยี่ยมเยียนสหกรณ์สมาชิก

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านระบบโปรแกรมช่วยบริหารจัดการงานร้านสหกรณ์ กับคณะผู้บริหารสหกรณ์ของร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด  
   

 
 
การประชุมองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศภูมิภาพเอเชียและแปซิฟิก (ICA)

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมสังเกตการณ์องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาพเอเชียและแปซิฟิก  
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
   


 
 
เปิดที่ทำการใหม่ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด
  
นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  กรรมการและเหรัญญิก
นำคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จำกัด มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 66 ปี และเปิดที่ทำการ ร้านสหกรณ์กลาโหม
จำกัด แห่งใหม่ที่ ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
เยี่ยมเยือนร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
 
น.อ.(พิเศษ)หญิง วารุณี  มงคลฤดี  รองประธานกรรมการ
คนที่ 2  นำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของ
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก  ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ร้านสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ประเภทร้านสหกรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ ร้านสหกรณ์
จังหวัดตราด จำกัด  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
และ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการดำเนินการ
นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า
สหกรณ์ ปี 2557 จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2557
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตร
ปะนาเระ จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรสายบุรี 
จำกัด  จังหวัดปัตตาน

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ประธานกรรมการดำเนินการ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชุมนุมร้านสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จำกัด  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
   
 
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

ได้ไปสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนประมาณการธุรกิจ ปี 2557-2558  ระหว่างวันที่ 30,31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมฟาร์มเฮ้าท์ โฮเต็ล จังหวัดระนอง 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
   
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 1