0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566
31 ต.ค. 2566
31 ตุลาคม 2566 ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเกียรติใ...
อ่านต่อ
ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด
31 ต.ค. 2566
26 ตุลาคม 2566 ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการ และนายสนธยา แตงโม กรรมการและเหรัญญิก ได้ให้การต้อนร...
อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 19/2565-2566
24 ก.ค. 2566
23 กรกฏาคม 2566 รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็น...
อ่านต่อ

ผู้บริหาร ชรสท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต เจริญฉิม
ประธานกรรมการ

ข่าวประกาศ