0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42
21 ก.พ. 2564
ด้วยชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 11/2563-25...
อ่านต่อ
โครงการเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ครั้งที่ 1
21 ธ.ค. 2563
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดโครงการเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ครั้งที่ 1 นำโดย นายวันช...
อ่านต่อ
คณะกรรมการ ชุดที่ 42 ไหว้พระพรหม และศาลตายาย
21 ธ.ค. 2563
นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ ชุดที่ 42 ไหว้พระพรหม และศาลตายาย บริเวณหน้า ชุมนุมร้า...
อ่านต่อ