0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
29 พ.ย. 2564
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ...
อ่านต่อ
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด 19
3 ส.ค. 2564
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักง...
อ่านต่อ
​บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
9 ก.ค. 2564
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ก...
อ่านต่อ

ผู้บริหาร ชรสท.

รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ

ข่าวประกาศ