0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564
1 มี.ค. 2564
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และรองผู้จัดก...
อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42
21 ก.พ. 2564
ด้วยชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 11/2563-25...
อ่านต่อ
โครงการเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ครั้งที่ 1
21 ธ.ค. 2563
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดโครงการเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ครั้งที่ 1 นำโดย นายวันช...
อ่านต่อ