0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต เจริญฉิม
ประธานกรรมการ

นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายนพพร โหมดเจริญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสนธยา แตงโม
กรรมการและเหรัญญิก

นายนันทชัย ชื่นตระกูล
กรรมการ

นางแสงทอง นิลจรัส
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี จักรกฤษ เมืองทะ
กรรมการ

พันเอก สุรวุฒิ ศรีอังกูร
กรรมการ

นางสาวชนิดา สมานจิตร
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ท.สมพร หอมจิตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายจัดการ

อรอนงค์ อระวีพร
ผู้จัดการ

สายรุ้ง รุ่งสูงเนิน
เจ้าหน้าที่การตลาด

จรรยา พิมพ์มหา
เจ้าหน้าที่การตลาด รักษาการเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางญาณิศา โอยะ
เจ้าหน้าที่บัญชี

กนิษฐา อุ่นคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน

พีรพัฒน์ กุลรัตนธรรม
เจ้าหน้าที่ขับรถ

บุญชอบ ฝ่าพิมาย
เจ้าหน้าที่ขนส่ง

อำนวย สีดา
เจ้าหน้าที่ขับรถ

สุริยา ตีชัยสงค์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง