0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

คณะกรรมการดำเนินการ

นางสุนารี มีทรัพย์
ประธานกรรมการ

ผศ.สาธิต เจริญฉิม
รองประธานกรรมการ

นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน
กรรมการและเลขนุการ

นายสนธยา แตงโม
กรรมการและเหรัญญิก

นางแสงทอง นิลจรัส
กรรมการ

นายบุญเลี้ยง จรทะผา
กรรมการ

นายปรเมศร์ อินทรชุมนุม
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

นายนพดล วรมานะกุล
ที่ปรึกษา

นายศรายุทธ เพ็ญเจริญ
ที่ปรึกษา

นายมาโนช ภู่ระยับ
ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวทิพย์รัตน์ ขันติจิตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายจัดการ

อรอนงค์ อระวีพร
รองผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ

กนิษฐา อุ่นคำ
เจ้าหน้าที่บัญชี รักษาการ เจ้าหน้าที่ธุรกิจการตลาด

สายรุ้ง รุ่งสูงเนิน
เจ้าหน้าที่การตลาด

จรรยา พิมพ์มหา
เจ้าหน้าที่การตลาด รักษาการเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางญาณิศา โอยะ
เจ้าหน้าที่บัญชี

สุวรรณ นาคศรีเมก
เจ้าหน้าที่วางบิลเก็บเงิน

อำนวย สีดา
เจ้าหน้าที่ขับรถ

พีรพัฒน์ กุลรัตนธรรม
เจ้าหน้าที่ขับรถ

บุญชอบ ฝ่าพิมาย
เจ้าหน้าที่ขนส่ง

สุริยา ตีชัยสงค์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง