0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษกำกับดูแบบเรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ความตกลง JTEPA
21 พ.ค. 2564
นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ และนายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน กรรมการ/เลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะ...
อ่านต่อ
มสธ.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ : M.B.A.(COOP)
26 เม.ย. 2564
มสธ.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ : M.B.A.(COOP) ...
อ่านต่อ