0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ฝ่ายจัดการ

อรอนงค์ อระวีพร
รองผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ

กนิษฐา อุ่นคำ
เจ้าหน้าที่บัญชี รักษาการ เจ้าหน้าที่ธุรกิจการตลาด

สายรุ้ง รุ่งสูงเนิน
เจ้าหน้าที่การตลาด

จรรยา พิมพ์มหา
เจ้าหน้าที่การตลาด รักษาการเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางญาณิศา โอยะ
เจ้าหน้าที่บัญชี

สุวรรณ นาคศรีเมก
เจ้าหน้าที่วางบิลเก็บเงิน

อำนวย สีดา
เจ้าหน้าที่ขับรถ

พีรพัฒน์ กุลรัตนธรรม
เจ้าหน้าที่ขับรถ

บุญชอบ ฝ่าพิมาย
เจ้าหน้าที่ขนส่ง

สุริยา ตีชัยสงค์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง