0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ฝ่ายจัดการ

อรอนงค์ อระวีพร
ผู้จัดการ

สายรุ้ง รุ่งสูงเนิน
เจ้าหน้าที่การตลาด

จรรยา พิมพ์มหา
เจ้าหน้าที่การตลาด รักษาการเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางญาณิศา โอยะ
เจ้าหน้าที่บัญชี

กนิษฐา อุ่นคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน

พีรพัฒน์ กุลรัตนธรรม
เจ้าหน้าที่ขับรถ

บุญชอบ ฝ่าพิมาย
เจ้าหน้าที่ขนส่ง

อำนวย สีดา
เจ้าหน้าที่ขับรถ

สุริยา ตีชัยสงค์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง