0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข้าวกล้องตราบุรีรัมย์ 2 กก.

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์/ร้านค้า
16176
฿ 2,000.00
ข้าวกล้องตราบุรีรัมย์ 2 กก. (1 กระสอบ/ 20 ถุง) ราคาหน่วยย่อย 100.0 บาท ราคาหน่วยใหญ่ 2,000.00 บาท