0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข้าวกล้องตราบุรีรัมย์ 2 กก.

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์/ร้านค้า
268
฿ 1,800.00
ข้าวกล้องตราบุรีรัมย์ 2 กก. (1 กระสอบ/ 20 ถุง) ราคาหน่วยย่อย 90.0 บาท ราคาหน่วยใหญ่ 1,800.0 บาท